Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Digital Company, s.r.o., IČ 05573157, se sídlem Pohoří 137, 518 01, Dobruška, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou 38193, oddíl C jako prodávající (dále jen „Prodejce“) a na straně druhé je kupující (dále jen („Kupující“).


1) Všeobecné ustanovení    

                      

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím naší internetové prodejny dále jen E-Shop jsou závazné.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakožto i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci naší internetové prodejny, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.2) Ceny

Ceny prodávaného zboží jsou prodávajícím aktualizovány každý den a aktuální ceny jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v době uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky obchodníkem (viz objednání zboží). V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a tedy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.


3) Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující  telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresu, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 O. Z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.4) Nemožnost plnění smlouvy, změna ceny a následky

Ohledně zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné skladem v okamžiku objednávky kupujícího, tedy jde o zboží „na objednávku“, může prodávající odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není skladem v okamžiku objednávky kupujícího, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.5) Doručení zboží

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Zboží bude dodáno dle volby kupujícího, dodání zboží prostřednictvím přepravy a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Přepravné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží, není-li dohodnuto jinak.

Aktuálníceny dopravy jsou k dispozici zde. 6) Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, platebním převodem, dobírkou, nebo formou splátkového prodeje. Státním institucím a organizacím lze po předchozí dohodě poskytnout splatnost vystavených daňových dokladů na úhradu kupní ceny dle dohody.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 60 Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou po České Republice bude účtován kupujícímu poplatek 120 Kč jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.7) Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, faxu, emailu, ICQ a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.

Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno pokud možno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Dodavatel má právo na úhradu případných nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Prodávající je povinen na základě vystaveného opravného daňového dokladu vrátit kupujícímu zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Kupní cena je vrácena prodávajícím převodem na bankovní účet po vrácení zboží prostřednictvím přepravce. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Občanského zákoníku, které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.


8) Reklamace (Více informací naleznete v reklamačním řádu prodejny)

Reklamace bude prodávajícím vyřízena dle právních předpisů platných v České republice. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů od započetí reklamační lhůty.

Reklamuje-li zboží podnikající osoba či subjekt, nevztahuje se na tuto reklamaci zákonná 30ti denní lhůta. Lhůta pro vyřízení reklamace závisí na dohodě mezi stranami.9) Vrácení zboží

Právo může kupující uplatnit podle občanského zákoníku. V případě vrácení zboží musí být prodejce do konce 14 denní lhůty o této skutečnosti informován. Zákazník toto právo nemůže uplatnit, pokud se jedná o software u nějž již jste porušil obal a tím souhlasil s licenčním ujednáním či software, který má licenční číslo uvedeno přímo na vrchním obalu. Dále také nelze vrátit zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka, jako například počítačová sestava.

Vrácené zboží musí být funkční, nesmí jevit známky opotřebení, musí být dodáno veškeré příslušenství včetně původního obalu, ve kterém Vám bylo dodáno. V případě, že zboží nebude při příjmu odpovídat těmto vlastnostem, provede tuto práci přímo naše firma. Poté se jedná o placenou službu.

Svého práva - vrácení zboží do 14 dnů, můžete využít pouze pomocí přepravní společnosti společně se žádostí o vrácení kupní ceny. Žádost musí obsahovat číslo kupní smlouvy (faktury) a číslo objednávky. Dále musí obsahovat číslo účtu, na jaký má být kupní cena vrácena. V rámci využití tohoto práva, vám však nevzniká možnost žádat o proplacení nákladů spojených s vrácením zboží (například poštovné). 

Po splnění všech povinností týkajících se vrácení zboží ve 14 denní lhůtě zákazník obdrží nejpozději do 14 dnů plnou výši kupní ceny za zboží na bankovní účet, který uvedl v žádosti.

Žádost lze stáhnout ve formátu PDF zde.


10) Zrušení kupní smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.11) Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

 

12) Montáž

Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby ani jiné služby v souvislosti se zbožím. Případnou montáž zboží či jiné služby spojené se zbožím poskytuje na žádost kupujícího prodávající za úhradu nad rámec kupní ceny, kdy konkrétní nabídka služeb a jejich poskytování bude sdělena na žádost kupujícího.